Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. PROMOCJI ZDROWIA

 1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w spo­łeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowa­niem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

szkolny koordynator ds. promocji zdrowia: Iwona Obrębska

kontakt: tel.: 75 72 12 262, e-mail: sp1olszyna@initeria.pl

**************************************************************************************************

ZADANIA SZKOLNEGO  ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA

 1. Wspieranie działań szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
  – przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  – organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  – prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
 2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 3. Ustalanie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.

Skład szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

Małgorzata Baszak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Anna Kołodziej- Włodarczyk- nauczyciel gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kl. I- III
Iwona Sznajdrowicz- nauczyciel biologii i chemii, kl. IV- VIII
Sebastian Stycharz- nauczyciel wychowania fizycznego
Przemysław Chorzępa- nauczyciel wychowania fizycznego,
Magdalena Błaszczyk- psycholog
Elżbieta Dubicka- opiekun SU
Agnieszka Kubanik- pedagog specjalny
Przewodniczący SU
Pielęgniarka szkolna
Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi- p.  A. W.
Przedstawiciel rodziców-  p. I. S.

AKTUALIZACJA SKŁADU ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA- rok szkolny 2023/2024

Iwona Obrębska- koordynator
Małgorzata Baszak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Dubicka- nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel historii- przedstawiciel zespołu nauczycieli uczących w klasach 4-8
Iwona Sznajdrowicz- nauczyciel biologii i chemii, kl. IV- VIII
Sebastian Stycharz- nauczyciel wychowania fizycznego
Przemysław Chorzępa- nauczyciel wychowania fizycznego,
Magdalena Błaszczyk- psycholog
Beata Bogacka- opiekun SU
Przewodniczący SU
Pielęgniarka szkolna
Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi- p.  A. W.
Przedstawiciel rodziców-  p. I. S.

196 wyświetleń
23 maja 2023r.