Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest:
1. Popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3.Promowanie walorów przyrodniczych regionu w różnych porach roku.
4. Promowanie twórczości uczniów.
II. Zasady udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.
2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii zgodnej z tematyką konkursu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie jednej pracy fotograficznej na Szkolną Wystawę Konkursową „Zima w obiektywie”.
4. Praca konkursowa powinna być podpisana (delikatnie) na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa.
III. Wymagania dotyczące pracy konkursowej
1. Fotografia powinna być kolorowa, wykonana na papierze fotograficznym w formacie min. 15×21 cm.
2. Autorem fotografii powinien być uczestnik konkursu.
3. Fotografia nie powinna być wcześniej publikowana.
IV. Zasady oceny prac konkursowych
1. Zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane na Szkolnej Wystawie Konkursowej.
2. Mając na uwadze obiektywną ocenę prac konkursowych prezentacja będzie anonimowa (dane autorów pozostaną do wiadomości Organizatora konkursu).
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyników głosowania poszczególnych zespołów klasowych i pracowników szkoły.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
– zgodność z tematem przewodnim;
– artystyczne ujęcie tematu;
– fotografia nie powinna być poddana autokorekcie i obróbce.
VI. Postanowienia końcowe
1. Termin zgłaszania prac: do 28 II 23r. (do godziny 15.00) – do p.I.Sznajdrowicz.
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach: 1-7 III 2023 r.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
4. Laureat konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora szkoły.
5. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie: https://sp1olszyna.pl/szkolny-konkursu-fotograficzny-zima-w-obiektywie/

 

418 wyświetleń
17 grudnia 2022r.