Slide Background
Szkoła
Podstawowa nr 1
w Olszynie

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Świetlica jest integralną częśc szkoły w swojej programowej działalnci realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i dziań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym.

2. W świetlicy zadania realizowane weug rocznego planu świetlicy w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno wychowawczo – opiekuńczej szky.

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

2. Zadania świetlicy szkolnej:

a) pomoc w odrabianiu lekcji,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d) realizacja zadań wynikających z planów pracy na dany rok szkolny.

§ 3. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

1. Z opieki świetlicy szkolnej mogą korzyst uczniowie klas I III. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących oraz samotnie wychowujących dziecko.

2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

3. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/ prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy nie będą rozpatrywane.

4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania na stronie internetowej szkoły www.splolszyna.pl oraz w sekretariacie szkoły.

5. Karty zgłoszenia należy skład corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.

6. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przyjmowane są do 20 sierpnia w sekretariacie szkoły.

7. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje w ostatnim tygodniu sierpnia komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, jako przewodniczący, wychowawca świetlicy oraz pedagog.

8. Informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do świetlicy udziela sekretariat szkoły najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.

9. Karty ożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosi

na piśmie w sekretariacie szkoły.

§ 4. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.45 do godz. 7.45 oraz po zajęciach lekcyjnych od godz. 11.50 do godz. 16.00.

3. Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, a także w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego planu pracy świetlicy na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

5. Zajęcia programowe prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.

6. W świetlicy prowadzone zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami.

7. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, do opuszczenia świetlicy.

8. Uczniowie na swoje zajęcia udają s samodzielnie.

9. W pierwszym półroczu roku szkolnego wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasie pierwszej jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.

10. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

11. W przypadku samodzielnych wyjścia ucznia do domu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

12. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą by przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów pmie.

13. Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach, tym samym nie opuszcza świetlicy samodzielnie.

14. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrona telefonicznie nie będzie brana pod uwa przez nauczyciela świetlicy.

15. Rodzice zobowzani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.

16. Jeżeli dziecko będzie się spóźnia na świetlicę i będzie to nagminne, w przyszłym roku szkolnym dziecko może nie zost przyjęte do świetlicy.

17. Za rzeczy celowo zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun.

18. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

19. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej szafki.

20. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy szkolnej (powyżej 2 tygodni), uczeń zostaje skreślony z listy, a w jego miejsce przyjmowane jest dziecko z listy rezerwowej.

21. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

§ 5. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a) zorganizowanej opieki wychowawczej,

b) życzliwego traktowania,

c) poszanowania godności osobistej,

d) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,

e) korzystania z wyposażenia świetlicy,

f) pomocy przy odrabianiu lekcji,

g) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

2. Uczeń jest zobowiązany do:

a) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,

b) przestrzegania regulaminu świetlicy,

c) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,

d) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e) pomagania młodszym kolegom,

f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek,

g) dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

h) stosowania się do poleceń wychowawców,

i) aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

j) informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwoln się z zaję

świetlicowych muszą dostarczy

pisem zgo rodziców).

§ 6. Nagrody, wyróżnienia i kary

1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwę, ocenę z zachowania, dyplom.

2. Karą może by

upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.

3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zost ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.

4. Wychowankowie, którzy wyróżnia się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni weug zasad określonych w Statucie Szkoły.

5. Wychowawcy klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględniają opinię wychowawcy świetlicy na temat dziecka.

§ 7. Współpraca z rodzicami

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziania nauczycieli z rodzicami.

2. Wspólnym celem działań rodziców i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.

3. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami/opiekunami realizowana jest (w mia potrzeb) w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy, podczas zebrań z rodzicami.

4. Rodziceączają się w sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

§ 8. Obowiązki wychowawcy świetlicy

1. Wychowawca świetlicy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów Regulaminem Świetlicy.

2. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zoszenia się do chwil przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, bądź do chwili samodzielnego wycia ze świetlicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów

3. Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzie, kto odbiera dziecko ze świetlicy.

4. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej np. boiska można pozwol dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/ osoba upowniona dota na miejsce pobytu dziecka.

5. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

6. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

7. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania

§ 9. Dokumentacja pracy świetlicy

1. Dziennik zajęć świetlicowych

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

3. Sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej .

4. Regulamin Świetlicy.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolne

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły.

2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

 

Pliki do pobrania

491 wyświetleń
25 sierpnia 2021r.